מאמרים

רישום חברות


תהליך רישום חברות הוא תהליך בו עסק עצמאי נכלל ברישום החברות, והוא מתפקד מבחינה משפטית וכלכלית כחברה עצמאית. תהליך זה מביא לכמה שיפורים משמעותיים מבחינת גביית המיסים, וכן גם מבחינת ההגנה המשפטית לה זוכים היזמים. צעד זה כרוך במספר שלבים, לרבות קביעת שם לחברה, חתימת תקנון ועוד. כל התהליך חייב להיות מגובה בליווי וייעוץ כולל הן של רואה חשבון מקצועי והן של עורך דין מומחה בעל ניסיון בתהליכי רישום חברות.

מי יכול להקים חברה?

כל אדם רשאי להקים חברה, כל עוד מטרות החברה אינן עוברות על החוק, או בלתי מסוריות, או נוגדות את תקנת הציבור (סעיף 2 לחוק החברות). כמו כן, ייתכן כי לחברה יהיה בעל מנייה אחד ויחיד (סעיף 3 לחוק החברות). חברה יכולה לפעול לפי שיקולים עסקיים להשגת רווחיה. אם נקבע בתקנון החברה כי אין לחלק רווחים לבעלי מניותיה, אזי החברה הינה חברה למטרות ציבוריות.

מה כולל תהליך רישום החברה?


לצורך פתיחת חברה, יש למלא מספר טפסים, לרבות טופס 1 שבתוספת לתקנות החברות תש"ס-1999, וכן גם תקנון חברה, הצהרה של בעלי המניות של החברה, והצהרה של הדירקטורים הראשונים של החברה, בה הם מצהירים כי הם מוכנים לכהן כדירקטורים. כמו כן, יש צורך לאמת בפני עורך דין את שמות החותמים, מספרי תעודת הזהות שלהם וחתימתם. לאחר ששולמה איגרת הרישום, במידה ורשם החברות מצא כי קוימו כל הדרישות הכלולות לפי חוק בתהליך הרישום, הוא ירשום את החברה. בסוף התהליך, יינתן לחברה מספר רישום.

מהו תקנון החברה?

תקנון החברה מהווה מעין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה, אשר מסדיר את הזכויות בין בעלי המניות כולם. כל חברה מחויבת בחתימה על תקנון, אשר משמש כחוזה מבחינה משפטית. התקנון ייחתם על ידי כל בעלי המניות של החברה, ויהיה ניתן לשנות אותו באסיפה כללית של החברה, אלא אם תוזכר בתקנון דרישה אחרת. תקנון החברה מחויב לכלול את מטרות החברה, את שמה, מספר פרטים הנוגעים להון המניות הרשום, וכן גם פרטים בדבר הגבלת האחריות.